Vondsten

Souvenirs….

Het zoeken naar verloren gegane schatten heeft al sinds mensenheugenis geresulteerd in avontuurlijke en barre tochten. In vroegere eeuwen was het logisch verstand en een schep of pikhouweel het enige hulpmiddel dat men had. Jammer genoeg is er toen door ondeskundig schatgraversgedrag erg veel aan historisch materiaal en overzicht verloren gegaan. In die dagen (en helaas is dat nu soms nog steeds zo) gold de geldelijke opbrengst als het hoogste belang.

Een wrakduiker kan een erg nuttige bijdrage aan de Nederlandse geschiedenis leveren. Het belangrijkste onderdeel hiervan is het aanmelden van het vondst materiaal. Door uw vondsten aan te melden kan uw vondst er toe bijdragen dat historisch cultuurgoed wellicht onderzocht kan worden. Dit dan dankzij uw meldingen.

Een wijd verbreid misverstand betreft het aanmelden van vondsten. Men denkt vaak dat dan de vondst als afgestaan cq. verloren beschouwd moet worden indien deze wordt aangemeld. Dit is natuurlijk niet het geval. Onder `aanmelden` wordt verstaan dat de vondst door de daarvoor ingestelde instantie`s gedocumenteerd, gefotografeerd en eventueel (met uw instemming) aangekocht wordt. Het laatste dus alleen met toestemming van de vinder. Het kan namelijk gebeuren dat uw vondst van een dermate cultuur historische waarde is dat een museale plek op z`n plaats is. Indien er schatvondsten (munten) gedaan worden staat er in de wet dat u deze moet delen met de grondeigenaar.